பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள்


  அன்றியும், நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று
   
  முத்திரையாகப்பெற்ற
   
  தேவனுடைய பரிசுத்தஆவியைத்
   
  துக்கப்படுத்தாதிருங்கள்.
   
  (எபேசியர் 4:30)

  Adobe PDF Reader is required to have this document displayed on your computer.

  Please wait for a minute or two as the PDF is loading on your browser.

  You may download this PDF by clicking the "SAVE" icon below.


  Print Email