பரிசுத்த வேத வினா போட்டி:

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் (The Revelation to John)

கேள்வித் தொகுப்பில் இப்பொழுது 22 அதிகாரங்களும் - அதாவது கூடுதல் கேள்விகளிலிருந்து 30 கேள்விகள் (Random Selection) தெரிவு செய்யப்படும். (Updated on 31st October 2013)


கேள்விகள்: 30 (கேள்வித் தொகுப்பிலிருந்து 30 கேள்விகள் தெரிவு செய்யப்படும் - 30 Random Questions will be selected from Question database.) மதிப்பெண்கள்: 30 நேரம்: 10 நிமிடங்கள்

இந்த வேத வினா போட்டியில் பங்கேற்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றி. வெற்றி பெற அன்பின் வாழ்த்துக்கள்! கர்த்தர் தாமே தம் வார்த்தையினால் மென்மேலும் உங்களை போஷித்து பெலப்படுத்துவாராக. ஆமென்.

Download: இந்த வேத வினா போட்டியின் முடிவில் இந்த கேள்வி-பதில் அனைத்தையும் நீங்கள் Print செய்யலாம். நன்றி.


Print Email